Regd. & Admn.Office :

“Kalaseva Bharathi”

Mudhra Bhaskar

B.Com., M.A.(Rhythmology)
Founder, Mudhra

“Seetharam”
New No.26, Rama Street,
Nungambakkam
Chennai - 600 034.
INDIA
Phone 044-28264493 / 044-28220453
Mobile : 98400 72821


Emails:
Mridangam Aritste                            - bhaskar@mudhra.org
Founder Secretary, Mudhra              - mudhrasabha@gmail.com
Proprietor, Mudhra Prints                 - mudhraprints@gmail.com
Associate Editor, Samudhra             - editor@samudhra.org
Partner, Mudhra Recording Co.        - mudhramusic@gmail.com


Websites:
www.mudhra.org
www.samudhra.org
www.mudhraprints.com